تجهیزات اندازه گیری نور

نورسنج TM205

نورسنج با سنسور سرخود قابلیت اندازه گیری نور مرئی
 مطابق با استاندارد
JISC 1609:1993 & CNS 5119 
قابلیت تنظیم رنج اتوماتیک
قابلیت تنظیم صفر

TM203

  نورسنج با سنسور سرخود با قابلیت اندازه گیری نور مرئی 
  مطابق با استاندارد JISC 1609:1993 & CNS 5119
تنظیم رنج اتوماتیک و تنظیم صفر
کابل USB و قابلیت ثبت 7000 داده

TM202

نورسنج با کابل سنسور 1.5 متری
 
 مطابق با استاندارد JISC 1609:1993 & CNS 5119 
  تنظیم صفر