تجهیزات اندازه گیری پارامتر های هوای محیط

WBGT TM188D

اندازه گیری دمای خشک تر، تشعشعی، شبنم،رطوبت 
اندازه گیری WBGT in  و WBGT out
اندازه گیری MAX,MIN ,Avg 
نرم افزار و کابل رابط

TM403

 دستگاه اندازه گیری سرعت جریان هوا پره ای
قابلیت اندازه گیری دبی،دما،رطوبت نسبی
اندازه گیری Max,Min Avg

TM404

دستگاه اندازه گیری سرعت جریان هوا پره ای
قابلیت اندازه گیری دبی، دما،رطوبت نسبی
قابلیت اندازه گیری فشار هوای محیط
قابلیت اندازه گیری Max,Min,Avg

TM413

دستگاه اندازه گیری سرعت جریان هوا
اندازه گیری دما،دبی،رطوبت
اندازه گیری Max,Min,Avg

TM414

 دستگاه اندازه گیری سرعت جریان هوا
اندازه گیری دما، دبی،رطوبت
اندازه گیری Max,Min,Avg
اندازه گیری فشار هوای محیط

TM740

دستگاه اندازه گیری سرعت جریان هوا
قابلیت اندازه گیری دما

TM4001

 دستگاه اندازه گیری سرعت جریان هوا
پراب تلسکوپی با پاسخدهی سریع
قابلیت اندازه گیری دمای تر، خشک و رطوبت

TM4002

 دستگاه اندازه گیری سرعت جریان هوا
  پراب تلسکوپی با پاسخدهی سریع
قابلیت اندازه گیری دمای تر، خشک و رطوبت