تجهیزات اندازه گیری امواج

TM192-D

اندازه گیری میدان های الکترو مغناطیس در سه محور X,Y,Z 
فرکانس پاسخ 30Hz تا 2000Hz
قابلیت ذخیره تا 5000 داده
دیتا لاگر USB

TM196

اندازه گیری امواج RF در سه محور X,Y,Z
  محدوده فرکانسی : 10MHz~8GHZ
قابلیت ذخیره تا 200 داده
  دارای عملکرد کالیبراسیون، آلارم و تنظیم ساعت

TM208

 سنجش تشعشعات UV، نور و درخشندگی
تنظیم صفر دستگاه
قابلیت ذخیره تا 45000 داده
ساعت و تقویم همزمان