خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای

شناسایی ، اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار بر اساس روش های استاندارد 

بیشتر بدانید

خدمات مدیریت محیط زیست

شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی آلاینده های زیست محیطی در بخش هوا، صدا، آب و پساب بر اساس روش های استاندارد

بیشتر بدانید

خدمات آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه محیط زیست ، ایمنی و بهداشت

بیشتر بدانید